Lausunnot

AMEO ottaa kantaa ja antaa lausuntoja ammatillisen erityisopetuksen järjestämiseen, kehittämiseen ja lainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Lausunnot valmistelee AMEO-verkoston johtoryhmä. Lausunnot löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivustolta.

AMEO-verkoston lausuntoja

  • Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttamisesta (Asia: HE 229/2022 vp)
  • Lausunto koskien työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen opiskelijavalintaa sekä nivelvaiheen yhteistyötä perusopetuksen kanssa 2021
  • Lausunto koulutuspoliittiseen selontekoon 2021
  • Lausunto osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta 2021
  • Lausunto ehdotuksesta eräiden valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen 2020
  • Lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista 2020
  • Lausunto sivistysvaliokunnalle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta (valmentava koulutus) 2014
  • Lausunto OKM:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain seka vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4§:n muuttamisesta 2014
  • Lausunto OKM:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta 2014