Skip to content

Laatutyö

AMEO-verkostossa on tehty yhteistyötä laadunhallinnan ja laadun jatkuvan parantamisen toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja työkalujen kehittämisessä vuodesta 2009 lähtien. Yhteistyö alkoi toimintajärjestelmien ja laatutyön benchmarkingilla.

Lähtökohtana on, että verkoston koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten laatukulttuuri ja laadunhallinta kattavat perustehtävät ja menettelytavat ja ovat läpinäkyviä AMEO-verkostossa.

Yhdessä kehitettyjä laadunhallinnan menettelytapoja ja työkaluja ovat muun muassa

  • Vertaisarvioinnit ulkoisena arviointimenetelmänä ammatillisessa erityisopetuksessa.
    • Vertaisarvioinnin opas. Vertaisarviointia ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkostossa. Invalidiliiton julkaisuja O.55., 2013.
  • Ammatillisen erityisopetuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta kuvaavien AMEO-mittareiden määrittäminen, käyttöönotto ja vertailutietojen tuottaminen (QOLIS-elämänlaatumittari, opintojen kesto, läpäisy ja eroaminen, sijoittuminen opintojen päätyttyä).
  • AMEO-mittariportaalin suunnittelu ja käyttöönotto vertailutiedon tuottamiseksi yhteisistä mittareista
  • Yhteiset hankkeet

 Lisätietoja laatutyöstä antaa laatupäällikkö timo.huurinainen@luovi.fi.

 

Aitoon koulutuskeskus
Liveopisto
Ammattiopisto Luovi
Ammattiopisto Spesia
Kiipula ammattiopisto
Optima