Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat paljon apua ja ohjausta. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa taitoja työhön ja itsenäiseen elämään. Koulutuksen kesto sovitaan opiskelijan henkilökohtaista osaamisen suunnitelmaa eli HOKSia laadittaessa. Kokonaan suoritettavan koulutuksen kesto on 1-3 vuotta. Koulutuksesta ei voi valmistua ammattiin.

Opetushallitus määrittelee, mitä koulutukseen sisältyy. Koulutuksen osat ovat valinnaisia. Opiskeijan voi opiskella koulutuksen osia yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Koulutuksen laajuus merkitään osaamispisteinä. Kokonaan suoritettu TELMA-koulutus on laajuudeltaan 60 osaamispistettä.

Opiskelija voi myös suorittaa osan TELMA-koulutuksesta. Tällöin opintojen laajuus muodostuu suoritettujen opintojen mukaan.

Koulutuksen tavoitteet

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan ohjauksen ja erityisen tuen tarpeet. Tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista ja kuntoutumista. Opiskelija osallistuu aktiivisesti oman opiskelunsa suunnitteluun. Suunnitelmassa määritellään opiskelijan opintojen tavoitteet, sisällöt ja opintojen kesto. Tavoitteena on opiskelun eteneminen opiskelijan yksilöllisten valintojen ja vahvuuksien mukaan.

Osaamisen arviointi

Opettaja ja opiskelija arvioivat yhdessä opintojen etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista. Opiskelijan osaamista verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Mikäli opiskelijalla on aikaisempaa osaamista ne voidaan huomioida osana opintoja.

Ammatillisen toimintakyvyn vahvistaminen

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen

Työelämään valmentautuminen

Valinnaiset koulutuksen osat