Specialyrkesläroanstalter –
Speciellt bra inlärning!

AMEO är en nät, som består av sex specialyrkesläroanstalter i Finland: Aitoo utbildningscentral, Kiipula yrkesinstitut, Live yrkesinstitut, Luovi yrkesinstitut, Spesia yrkesinstitut och Optima, som är Finlands enda svenskspråkiga specialyrkesläroanstalt.

Vad är yrkesinriktad specialundervisning?

Yrkesinriktad specialundervisning är avsedd för studerande som för sina studier och sin fortsatta karriär behöver särskilt stöd. Orsakerna till att studeranden behöver stöd kan till exempel vara ett handikapp, inlärningssvårigheter, psykiska eller sociala problem samt fysiska sjukdomar.

Var ordnas specialundervisning?

Specialundervisning ordnas av de allmänna yrkesläroanstalterna och specialyrkesläroanstalterna.

Vad är en specialyrkesläroanstalt?

I en specialyrkesläroanstalt sker undervisningen i små grupper. Studerandena får personlig handledning och stöd i sina studier och i vardagen. Specialyrkesläroanstalterna erbjuder utbildning som leder till en grundexamen, utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning samt utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv.

En del av läroanstalterna erbjuder även yrkesinriktad tilläggsutbildning.

Ansökan till specialyrkesläroanstalterna

Ansökan till specialyrkesläroanstalterna görs elektroniskt via Studieinfo.fi. Studieinfo.fi-portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. Det är möjligt att hitta lämpliga utbildningar samt söka till dem.

Närmare information om ansökan finns på läroanstalternas webbsidor.

Utbildningsprövning

En del av specialyrkesläroanstalterna anordnar utbildningsprövning för att utreda studerandes lämplighet, intresse och färdigheter för det valda utbildningsområdet. Samtidigt bedöms studerandes behov av stödåtgärder för undervisningen och inlärningen.

Personlig planering och genomförande av studierna

För varje studerande utarbetas en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas. Planen utvärderas och uppdateras kontinuerligt och innehåller även en plan för fortsättningen.

Vilket stöd kan den studerande få under studierna?

Studeranden får individuellt stöd i bland annat studier, rehabilitering och sysselsättning. Samarbete med den studerande och dennes familj samt övriga sakkunniga är en viktig del av utbildningen. Läroanstalten kan också erbjuda studiebostäder med stödtjänster.

Experttjänster

I specialyrkesläroanstalternas uppdrag ingår även utvecklings- handlednings- och stödtjänster inom specialundervisning. Specialyrkesläroanstalterna erbjuder utbildning och handledningstjänster till övriga yrkesutbildare samt producerar material för specialundervisning.

Närmare upplysningar och kontaktuppgifter på specialyrkesläroanstalternas webbsidor: