Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Koulutuksen osia ovat pakolliset ja valinnaiset opinnot. Opiskelija voi opiskella koulutuksen osia yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Koulutuksen laajuus merkitään osaamispisteinä. Osaamispisteitä opiskelija saa opintojen aikana yhteensä 40-60 pistettä.

Koulutuksen tavoitteet

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan ohjauksen ja erityisen tuen tarpeet. Tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista ja kuntoutumista.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti oman opiskelunsa suunnitteluun. Suunnitelmassa määritellään opiskelijan opintojen tavoitteet, sisällöt ja opintojen kesto. Tavoitteena on opiskelun eteneminen opiskelijan yksilöllisten valintojen ja vahvuuksien mukaan.

Osaamisen arviointi

Opettaja ja opiskelija arvioivat yhdessä opintojen etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista. Opiskelijan osaamista verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Mikäli opiskelijalla on aikaisempaa osaamista ne voidaan huomioida osana opintoja.

Opetussuunnitelma

Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat paljon apua ja ohjausta. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa taitoja työhön ja itsenäiseen elämään. Koulutus kestää 1-3 vuotta. Koulutuksesta ei voi valmistua ammattiin.

Opetussuunnitelma määrittelee, mitä koulutukseen sisältyy.

Ammatillisen toimintakyvyn vahvistaminen

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen

Työelämään valmentautuminen