Ammatillisen koulutuksen nivelvaihe

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren palvelut koulutuspolun eri vaiheissa. Opasnuoren ohjaukseen silloin, kun yleiset ohjaustoimenpiteet ja tukitoimet eivät ole riittäviä.Tuotettu MAST- hankkeessa.
Linkki pdf-julkaisuun

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle – infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille.
Tavoitteena on selventää nuorta ohjaaville siirtymään liittyviä käytäntöjä, käsitteitä ja toimintatapoja. Tuotettu MAST- hankkeessa.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Opinnollistamista tukeva työkalu, helppokäyttöinen taulukoitu opetussuunnitelma aiemmin hankitun ja toiminnallisissa oppimisympäristöissä kertyvän osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Työkalun avulla voidaan aiempaa helpommin suunnitella ja toteuttaa erilaiset toiminnallisuuteen perustuvat jaksot niin, että kertyvät tiedot ja taidot ovat opetussuunnitelmien mukaisia ja muodostavat osan polusta kohti ammatillista tutkintoa. Taulukot ovat hyödyllisiä myös ammatinvalinnan yhteydessä ja ammatillisten opintojen aikana sekä opettajien ja ohjaajien että opiskelijoiden käytössä.

 

Taulukoitu opetussuunnitelma on alkujaan suunniteltu tukemaan työpajojen ja muiden kolmannen sektorin tuottamien palvelujen opinnollistamista, kun tavoiteltiin toiminnallisissa oppimisympäristöissä hankitun osaamisen vertailtavuutta ammatillisissa oppilaitoksissa kertyvän osaamisen kanssa. Samalla tarkoituksena oli parantaa mm. työpajojen toiminnan vaikuttavuutta suunnittelemalla työskentelyjaksot opetussuunnitelmien mukaista osaamista tehokkaasti kerryttäviksi.
Tuotettu hankkeissa Vaikuttavuutta työpajayhteistyöhön, Monet polut ammattiin ja Ammattiosaamista välityömarkkinoilta.
Linkki materiaaliin

 

MASTiaisia – maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä. Esitellään maakunnallinen ohjausmalli, joka perustuu oppilaitosten ja työpajojen sekä perusopetuksen ja toisen asteen väliseen yhteistyöhön, maakunnallisen nuorten seurantajärjestelmän ja uusien pedagogisten ohjausmallien käyttöönottoon sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiseen. Tuotettu MAST- hankkeessa.
Linkki pdf-julkaisuun

 

Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2012. Esitellään lyhyesti Varsinais-Suomen alueella nivelvaiheen tukena olevia koulutuksia. Tuotettu hankkeessa MAST- maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa.
Linkki pdf-julkaisuun